מדיניות משפטית

מדיניות משפטית

•    כניסתך לשירות זה והשימוש בו כפופים לתנאים שיפורטו להלן ולהוראות כל דין. בכניסתך לשירות זה ובגלישה / שימוש בו, הינך מקבל על עצמך, ללא מגבלה ו/או תנאי, את התנאים שיפורטו להלן ומאשר כי התנאים שיפורטו להלן גוברים על כל הסכם אחר בינך לבין ג'יי-סי הלת'קר בע"מ - Janssen  ישראל (להלן – "יאנסן")   בנוגע לשימוש בשירות זה, ככל שישנו.

•    שירות זה משמש ככלי עזר לתהליך הטיפול. אין שירות זה בא לאבחן ו/או לספק ייעוץ רפואי אישי ו/או מקצועי ו/או להחליף ייעוץ שכזה. על המומחה הרלוונטי המטפל לבחון כל מקרה לגופו, ולקבוע אם  השירות מתאים למטופל הרלבנטי.

•    כל חומר רפואי ו/או מעין רפואי ו/או טיפולי ו/או תרופתי המופיע בפורטל זה הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי "ייעוץ רפואי" ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול רפואי אישי". המידע בפורטל זה הוא כללי ולא ניתן להתאימו באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, ועל כן לצורך קבלת טיפול רפואי אישי ו/או ייעוץ רפואי אישי יש לפנות לרופא או לרופאה.

•    יאנסן מפעילה כלים מתקדמים לשמירה על אבטחת המידע ושמירת סודיות המידע. באחריותך  לנקוט באמצעים סבירים לשמירה על סודיות המידע  - אנא שמור על סיסמתך במקום מאובטח, אנא וודא שאיש לא צופה במידע מלבדך . באישור מסמך זה, אתה מסכים לנקוט את כל האמצעים הסבירים על מנת לשמור ולהגן על סודיות המידע המוצג בשירות, ולא לחשוף את סיסמתך האישית לאף גורם חיצוני.

•    שירות זה הינו בבעלות יאנסן  או נשלט על ידה ומוגן על ידי החוקים המדינתיים והבינלאומיים לזכויות יוצרים.

•    בשירות זה, לשון זכר מהווה גם לשון נקבה במשמע.

•    כל התכנים הכלולים בשירות, בין אם המדובר בתוכן מילולי ו/או תוכן גרפי, הינם בבעלות ובשליטת יאנסן, ומוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, אמנות בינלאומיות ודינים אחרים. תוכן שירות זה וכן הורדת ו/או העתקת תכנים ו/או סרטונים מהשירות מותרת אך ורק לשימוש אישי ושאינו מסחרי, ובהתאם למטרתם ובלבד שהמסמך שבו יעשה שימוש כאמור יכלול את מלוא סימני הגנת זכויות היוצרים והסימנים האחרים המגנים על זכויותיה של יאנסן. אולם, כל הוספה ו/או שינוי ו/או עיבוד ו/או שכפול ו/או הפצה ו/או העברה ו/או שידור של תכנים אלו למטרה אחרת, אסורה בהחלט. כל הורדה ו/או העתקה ו/או שימוש אחר בתכנים הכלולים ו/או בסרטונים באתר זה אסורה גם כן. מובהר בזאת כי יאנסן אינה מקנה למשתמש כל רישיון שימוש ו/או זכויות אחרות בתכנים ו/או בחומר הכלולים בשירות.

•    על אף שיאנסן נוקטת במאמצים סבירים על מנת לכלול בשירות מידע עדכני ונכון, יתכן והמידע שייכלל בשירות לא יהיה מדויק לחלוטין מבחינה טכנית ו/או יכיל שגיאות דפוס אחרות ומשכך יאנסן  אינה מבטיחה ו/או מתחייבת ולא תהיי אחראית לדיוק, לעדכניות או לשלמות המידע המובא בשירות זה. בעלת יאנסן ו/או מי מטעמה ו/או מי מהחברות מקבוצת Johnson &Johnson אף לא תהא אחראית ולא תחויב בגין כל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו למשתמש בשירות או לרכושו ו/או למחשבו ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב ו/או כתוצאה מכניסה לשירות ו/או גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש בשירות ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש בשירות ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול בשירות ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב ו/או כתוצאה מהשימוש בשירותים המוצגים בו.

•    שימוש זה מיועד לשימוש תושבי ישראל בלבד, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בשירות ולהוראות כל דין. יאנסן תהא רשאית להפסיק את פעילות השירות באופן זמני, רגעי או קבוע בכל שלב שהוא מבלי שתחול עליה כל אחריות כלפי מאן דהו. יאנסן אינה מתחייבת לרציפות השימוש בשירות בגין תקלות ושיבושים.

•    יאנסן שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתמש ללא הודעה מוקדמת מאפשרות כניסה ושימוש בשירות. 

•    יאנסן לא תהיה אחראית לכל האתרים ו/ או אפליקציות המכילים קישור לשירות זה לרבות לתכנים המוצגים במסגרתם. חל איסור על ביצוע קישוריות לשירות זה למעט קישור לדף הבית של השירות, אלא אם נתקבלה הסכמת יאנסן מראש ובכתב.

•    לשם נוחות המשתמשים בשירות, ולשם כך בלבד, עשוי השירות להציע קישוריות ו/או הפניות לשירותים ו/או אתרים ו/או אפליקציות אחרים, ואולם, מובהר בזאת כי יאנסן ו/או מי מטעמה אינה ולא תהיה אחראית לתכנים שבאתרים ו/או שבאפליקציות הנ"ל ולתנאי השימוש בהם וממילא אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים, לרבות בגין עגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי שהוא מתוכנם ו/או עקב מוצרים ו/או שירותים הנמכרים ו/או מוצעים ו/או מוצגים באתרים ו/או אפליקציות אלו.

•    כל סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים, החזות החיצונית המסחרית המזוהה עם בעלי הסימנים והשמות המסחריים האמורים, והפטנטים והטכנולוגיות המופיעים בשירות שייכים  ליאנסן והינם בשימוש מורשה שלה, ומוגנים בישראל, בארצות הברית ובעולם כולו. כל שימוש באיזה מהם ללא קבלת אישור בעלת השירות מראש ובכתב, אסור בהחלט, למעט שימוש שנועד לשם זיהוי השירותים או המוצרים של יאנסן. אין בעצם מתן אפשרות הגלישה בשירות כדי להקנות למשתמש רישיון שימוש אחר כלשהו באילו מהם.

•    על כל מידע אישי מזהה המועבר בדרך אלקטרונית או אחרת לשירות, חלה מדיניות הפרטיות של השירות. כל מידע אחר שיגיע לידיעת יאנסן כתוצאה מהשימוש בשירות (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או בצורה אחרת), לרבות רעיונות, המצאות, קונספטים, טכניקות וידע כללי, ייחשב כמידע לא סודי ובלתי מוגן ויאנסן תהא רשאית לעשות בו כל שימוש שהוא ו/או להעתיקו, לכל מטרה שהיא לרבות, העברה לצדדים שלישיים, פיתוח, ייצור ו/או שיווק של מוצרים או שירותים וזאת, ללא כל תמורה. כל השולח תקשורת כלשהי לשירות זה או בצורה אחרת לבעלת השירות מסכים מראש לאמור לעיל ויהא אחראי על התכנים והמידע הכלול בה, לרבות מידת האמת והאמינות שלהם.

•    כל השולח מידע לשירות זה או לחילופין במישרין ליאנסן יהיה אחראי לתוכן המידע לרבות לאמתותו ולמידת דיוקו ומתחייב לעשות כן בהתאם להוראות כל דין.  יאנסן אינה אחראית לכך. המשתמש יהא אחראי לפצות ולשפות את יאנסן בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהעלאת תכנים על ידו שאינם אמת ו/או מדויקים ו/או פוגעניים ו/או המהווים עוולה ו/או עבירה לפי הוראות כל דין.

•    חלק מהשירותים בשירות עשויים להיות טעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להצהרה הנלווית לשירות. בעת ההרשמה לחלק מהשירותים שהשירות עשוי להציע תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, מס' רישיון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני פעילה. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. אם תרצה לשנות את הפרטים, עליך לפנות ליאנסן.

•    יתכן שהנתונים שמסרת לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות יאנסן . אינך חייב למסור את המידע, אולם אם לא תמסור אותו לא תוכל להשתמש בשירות. יאנסן לא תעשה בנתונים שהעברת לשירות שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

•    מקום השיפוט הבלעדי בקשר עם כל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לשירות זה, יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו אשר להם תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין כאמור, ועל השימוש בשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

•    יאנסן שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות ההבהרה המשפטית שבשירות זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. אם יבוצעו שינויים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה בשירות. אנא בדוק מפעם לפעם את ההבהרה המשפטית העדכנית.

 

דברו עלינו ברשת

לחץ על קופת החולים שלך למידע נוסף

הרשמה לניוזלטר

באתר זה ייאסף אך ורק המידע אשר את/ה בוחר למסור על מנת שתוכל לקבל מידע נוסף. במסירת פרטיך הנך מאשר/ת שקיבלת את המדיניות המשפטית והמדיניות הפרטית של האתר.
כמו כן, במסירת פרטיך הנך מסכימ/ה לקבל מידע מטעם יאנסן ישראל.